Clarinus Nauta

Welkom

Cursus Gesteenten

Gesteentenwand

Gesteentenkoffer Leskist stenen.

Contact

Lage CE Cijfers Aardrijkskunde

Dossier Lage CE Cijfers Aardrijkskunde

Lees hieronder de correspondentie. Gesorteerd van -nieuwste- naar -oudste-
Klik op een brief om de inhoud te lezen en eventueel het orgineel te lezen.

     
23 - 3 - 2018 Blog Telegraaf over lage CE cijfers Sluiten
     
14 - 3 - 2018 blog over CE cijfers Sluiten
18 - 1 - 2018 Brief aan dhr. Slob Minister van Onderwijs. Sluiten


Aan:
Minister A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Geachte heer Slob,
18 jan. 2018

Twee leraren vragen uw aandacht voor de becijfering van het eindexamen HAVO en VWO.
Met de start van Curriculum.nu lijkt het erop dat er een (hoogst noodzakelijke) vernieuwing in het voortgezet onderwijs zit aan te komen en ook het eindexamen zal, zo hopen wij vurig, een ander karakter krijgen.
Echter, dat duurt nog wel even. Als aardrijkskundeleraren hebben we al sinds het begin van de tweede fase (13 jaar geleden) onze zorgen over het gemiddeld lage CE cijfer voor enkele vakken, waaronder aardrijkskunde.
Zoals u weet wordt de cijferhoogte vooraf bepaald door het CvTE. Met het uitvoerig testen van vragen wordt het examen ingeregeld op de gewenste uitkomst en de n-norm wordt gebruikt om onverwachte afwijkingen te corrigeren.
De gemiddelde cijfers van ons vak (havo 6,12 en VWO 6,17) steken af tegen het gemiddelde van alle vakken (havo 6,23 en VWO 6,35) en daarmee zijn we niet eens de grootste verliezer, dat is het vak Duits.
Het is, ons inziens niet uit te leggen dat dezelfde leerling bij Duits gemiddeld een ander cijfer scoort dan, bijvoorbeeld bij Scheikunde.
Wilt u alle cijfers eens zien, we hebben ze opgenomen in de bijlage, de bron zijn de jaarverslagen van het Cito.
Wij hebben hierover gesproken binnen onze vakvereniging het K.N.A.G. te Utrecht. Zij hebben aangegeven dat zij hierin geen rol kunnen spelen.
Wij hebben hierover uiteraard ook al meerdere malen gesproken met het CvTE. Het CvTE wijst op het voorbeeldexamen, vele jaren geleden waarop de cijferhoogtes zijn bepaald en voor ons vak naar de KNAG, die indertijd deze bepaling mede heeft vormgegeven. Beide organisaties zijn niet voornemens de systematiek op korte termijn aan te passen.
In onze zorgen spelen meer zaken een rol. Inhoudelijk zijn de examens niet slecht, maar het is wel een beperkt onderdeel van elk vak. Door de grote focus op de eindexamenresultaten ervaren docenten dit als een onontkoombaar hoofddoel van de laatste twee schooljaren en beperkt het hun eigen vrijheid en verantwoordelijkheid zo sterk, dat het het vak van docent onaantrekkelijk maakt.
Ten tweede is er de taal. Om de verwachte eindscores te halen, spelen examenmakers met taal, om de leerling niet direct op het idee te brengen welk antwoord wordt bedoeld. Dit werkt in het voordeel van leerlingen die van huis uit veel taalvaardigheid hebben meegekregen. Echter in onze steeds diverser wordende samenleving worden dan minder taalvaardige leerlingen daardoor in vrijwel elk vak benadeeld.
Ten derde is er het nivelleren van het niveau. Docenten die leerlingen meer hebben meegegeven van de verplichte stof willen nog wel eens op open vragen antwoorden geven die niet in de antwoordmodellen staan en die bij collega’s niet bekend zijn. In het systeem met de tweede corrector leidt dit niet zelden tot conflicten en benadelen van sterke leerlingen.
Martin Bakker en ondergetekende zouden U graag persoonlijk willen ontmoeten en e.e.a. mondeling willen toelichten. Als tussenoplossing in afwachting van een nieuw eindexamen stellen we voor de scores van alle vakken gelijk te trekken, bijvoorbeeld door deze centraal vast te stellen op een 6,5. Dan is er tussen de vakken gelijkheid en kan het systeem van het CvTE verder in stand blijven. Andere bezwaren moeten worden opgelost bij een nieuw te maken examenregeling.
Wij hopen spoedig van U een reactie te mogen ontvangen,
Mede namens Martin Bakker,
Clarinus Nauta (Uitgeroepen tot leraar Aardrijkskunde van het jaar 2017.)
p/a Jan van Galenlaan 11
7441 JC Nijverdal
In verband met een aantal reizen van de heer Nauta (die dit jaar met pensioen is gegaan) kunt u het beste contact opnemen met Martin Bakker op 06-11346685, email bak@segbroek.nl voor een afspraak.

     
6 - 1 - 2017 Hoe gaan we verder Sluiten
     
7 - 11 - 2016 Antwoord op brief van 14 juli 2016 Sluiten
     
14 - 7 - 2016 Geacht college voor toetsing en examens Sluiten

Clarinus Nauta 2016 | Script & Design by Martin Nauta